Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck

Tjänster

Företaget erbjuder tjänster inom följande områden:

Huvudkonsult är Lena Hammarbäck men företaget samverkar med andra konsulter i större uppdrag.

ORGANISATIONS OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Organisationsdiagnoser
 • Rekrytering och urval

Behöver ni hjälp vid  rekrytering? Jag har lång erfarenhet av att göra personbedömningar.  Som legitimerad psykolog har jag tillgång till en mängd tester och personlighetsformulär. I  dessa uppdrag arbetar jag vanligtvis  “i team med kunden”. Tillsammans tar vi fram kravprofiler för kompetens och beteende. Ni tar fram 1-3 intressanta sökande som jag gör personbedömningar på.

 • Kompetensinventeringar
 • OU-projekt
 • Förändringsprocesser
 • Ledarutveckling
 • Teambuilding och lagutveckling
 • Effektiva arbetsprocesser
 • Implementering av värderingar
 • Kommunikation

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Risk och konsekvensanalyser
 • Utbildningar för chefer, skyddsombud och medarbetare
 • Utveckling av den hälsosamma arbetsplatsen

STRESSHANTERING OCH MINDFULNESS

Mindfulness:
“Att vara fullt uppmärksam och närvarande- medveten- utan att värdera” - Jon Kabat-Zin 1970

Kurser och seminarier kan arrangeras internt för en arbetsplats eller externt.

Inspirationsseminarium

Mindfulness - en väg till balans i livet.
Under ca två timmar berättar Lena Hammarbäck om mindfulness med inspirerande exempel och några enkla övningar.

Mindfulness för ledare och medarbetare

Prova på dag.
Innehåll:

 • Vad är mindfulness?
 • Hur jag som ledare och medarbetare har nytta och glädje av Mindfulnessträning?
 • Mindfullness som stresshanteringsmetod.
 • Mindfulness och kreativitet.
 • Mindfulness och kommunikation.
 • Mindfullness och arbetsglädje.
 • Vad innebär träningen? Informell och formell träning.
 • Enkla övningar blandas med föreläsningspass

Mindfulnessträning

En kurs som ges två timmar i veckan under 8 veckor. Under mellantiden tränar deltagarna enligt ett särskilt schema. Du behöver vara inställd på att avsätta ca 40-60 min/ träningstid/dag under denna tid för att lära dig metoden.

Retreat med mindfulness

2- dagars internat där vi tränar mindfulness tillsammans och för samtal.

Stresshantering

 • Kartläggning av stress- stressprofiler
 • Stresshanteringsutbildningar
 • Handlingsplaner för att förebygga stress

PROBLEM OCH KRISHANTERING

Att koncentrera sig på det positiva och inte låta problem och svårigheter på arbetet ta för mycket energi är ofta en god strategi. Men ibland måste man ta itu med hinder och besvärligheter. Efter många år som psykolog och organisationskonsult har jag utvecklat min förmåga att vara till stöd för chefer och medarbetare i allehanda problem och krissituationer.

I min verktygslåda har jag:

 • En humanistisk människosyn
 • Mångårig erfarenhet av att hantera besvärliga situationer
 • Min beteende- och samhällsvetenskapliga kunskapsbas
 • Min förmåga att skapa tillit och sprida lugn
 • Min förmåga att lyssna och tala direkt till människor
 • En dos mentalt mod

Några exempel på vad jag kan hjälpa till med är:

 • Konflikthantering
 • Samarbetsproblem
 • Mobbing/kränkande särbehandling
 • Hot och våld
 • Kreativa lösningar på personalproblem
 • Få fart och struktur på rehabiliteringsärenden
 • Stresshantering
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Psykologiskt stöd/coaching för chefer och arbetsgrupper
 • Förändringsprocesser
 • Kompetensväxling och age managment

COACHING/MENTORING OCH HANDLEDNING

Coaching för bättre resultat

Coaching/mentoring är en strukturerad metod för att stödja en persons eller en grupps utveckling. Man börjar med att göra en nulägesanalys, sen sätter man upp mål och gör handlingsplaner för en önskad utveckling. Den/ de som coachas får oftast uppgifter att utföra/träna på mellan samtalen. Man träffas 2-3 timmar/gång 4-8 gånger.

Forskning visar att coaching av chefer kan ge en avkastning på minst 6 ggr det coachingen kostar företaget. Ett annat resultat är förbättrade relationer till kunder och medarbetare. Ytterligare ett positivt forskningsresultat är att arbetstillfredsställelsen ökar för de coachade.

Coaching för chefer

Tillsammans med din coach inventerar du var du står som ledare idag, vad dina mål är på kort och lång sikt, samt arbetar praktiskt med din handlingsplan för hur du ska utvecklas vidare.

Coaching för arbetsgrupper

Med hjälp av en coach tar sig en arbetsgrupp från A till B.

Karriärrådgivning

En strukturerad coachingmetod där du som vill byta jobb eller blivit arbetslös får hjälp med att gå vidare.

Handledning för chefer och medarbetare

I handledningen arbetar man mer förutsättningslöst och ofta under längre tid. Det kan vara att en chef vill ha stöd och en utomstående diskussionspartner under en organisationsförändring, eller ha hjälp med att hantera konflikter bland personalen eller förstå hur det egna ledarskapet påverkar det som händer i arbetsgruppen. Det kan vara en arbetsgrupp som behöver psykologiskt stöd under en förändringsprocess.

Våra anlitade coacher och handledare är utbildade psykologer eller beteendevetare samt är utbildade i coaching.

WORKSHOPSLEDNING

Vi skräddarsyr efter kundens behov. Ni står för innehåll och vi står för metoder, verktyg, processledning och dokumentation. Vi använder bl.a verktyg från Metoda och storgruppsmetoder som Open Space Technology och World Café.

UTBILDNINGAR/SEMINARIER

Seminarieserien Kvinnligt, Manligt, Mänskligt:

1. Det ordnar sig.

Ett seminarium om kvinnan i arbetslivet igår, idag  , imorgon. Hur ser kvinnans ställning i arbetslivet ut idag? Vad kan vi lära av historien? Användbara strateger för individer, gruper och organisationer fär att skapa en jämställd arbetsplats.

Föreläsare : Lena Hammarbäck

2.Kvinnligt, manligt, mänskligt.

En workshop kring kvinnor och män i arbetslivet. Verktyg för en jämställd arbetsplats. Deltagarna bör ha en jämn fördelning av kvinnor och män.

Workshopledare: Lena Hammarbäck och Bengt Sundbaum

3. Ledarskap och kön.

Skiljer sig kvinnors och mäns sätt att leda?  Behöver män och kvinnor ledas på olika sätt? Kvinnor som leder män, män som leder kvinnor, vad finns att lära?

Föreläsare: Lena Hammarbäck

 

Seminarieserien Människan i Fokus - Personlig Kvalitet:

Seminarieserien är utvecklad av Lena Hammarbäck och leg psykolog Irene Risbrandt från början på uppdrag av SIF (numera Unionen). Seminarierna tillhör Sifs genom tiderna mest uppskattade. Tanken var att genom seminarierna stärka arbetstagarnas kompetens att möta förändringar i arbetslivet. Vi har nu uppdaterat serien inför finanskris, konjunkturnedgång och andra globala förändringar.

Vi är inne i en allt aktivare arbetssituation där anställda, chefer och fackligt förtroendevalda möter många nya situationer och ofta ställs inför tuffa avgöranden. Ett aktivt förhållningssätt och eget ansvar blir en förutsättning för att värna om och stärka sin egen ställning på arbetsplatsen. Hur kan vi mitt i all turbulens och förändring hinna med att tänka på oss själva och stärka sidor som gör oss bättre rustade för ett föränderligt arbetsliv. Hur skapar man mål och riktning för sitt fortsatta yrkesliv? Och hur får man motivation och energi att nå sina mål?

Om detta handlar denna seminarieserie, där vi sätter människan och personlig kvalitet i fokus. Genom att utvecklas och öka vårt medvetande om vilka vi är, om våra behov och vad vi vill minskar riskerna att bli offer för omständigheterna och därmed känna otillfredsställelse och missnöje. Det handlar om personligt växande och lärande, att ha ett kunnande, en förmåga att bemästra olika situationer, både privat och yrkesmässigt.

1.God stresshantering - en nödvändighet

Hur kan du se efter dig själv vid långvarig stress i vardag en och vid förändringar. Vilka situationer påverkar dig negativt? Kan man förvänta sig god hälsa och få det?
Vilka tekniker finns för att hantera stress och öka motståndskraften. Finns det samband mellan fysisk och psykisk kondition?

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

2.Att möta människor i kris

Att hamna i personlig kris någon gång är något som hör till livet. Fler händelser i vårt arbets- och privatliv kan vara en utlösande orsak. Idag vet vi att omgivningens stöd är ovärderligt för att människor ska kunna komma igenom sin kris på att bra sätt. Många känner sig dock osäkra på hur de kan bemöta en medmänniska i kris.

Detta är ett seminarium för dig som vill veta mer om vad en psykologisk kris är, vad som kan utlösa kriser på jobbet, få kunskap om goda krisstrategier och lära dig psykologisk första hjälp.

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

3.Konstruktiva konflikter

Dåliga kontakter med chefer och arbetskamrater är en stor stressfaktor i arbetslivet. Effekter av olösta konflikter blir att vi tappar energi och entusiasm, håller tillbaka idéer och information. Konflikter blir lättare att hantera om vi lär oss förstå hur de uppstår och varför. Då försvinner också rädslan för vad konflikten kan föra med sig. Vilken strategi har du? Kan konflikter vara konstruktiva? Kan man lösa konflikter så att alla parter känner sig som vinnare?

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

4.Kommunikationens vanskliga konst

Förmågan att skapa god självkänsla är beroende av vår förmåga att kommunicera. Det tjänar inte mycket till att du själv vet vad du vill om du inte kan få ut budskapet till andra. När vi granskar hur vår kommunikation fungerar är det lätt att se hur missförstånd kan dyka upp under samspelet. Hur kan du förbättra din förmåga att kommunicera öppet och rakt? Hur kan du uttrycka din vilja utan att såra andra?

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

5.Konsten att leda sig själv i ett föränderligt arbetsliv

När det gäller att möta de nya kraven i arbetslivet betonas allt oftare vikten av ett aktivt förhållningssätt och eget ansvar för att kunna värna om och stärka sin ställning på arbetsplatsen. Lär dig hur du kan öka dina möjligheter att klara dig på egen hand, att i anställningen psykologiskt sett bli mer din egen, hur du kan öka din kompetens och utveckla nya färdigheter. Se över dina framtidsstrategier.

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

6.Ditt kontaktnät - ditt framtida skyddsnät

Har du tid att odla dina relationer? Har du råd att inte göra det? Har du tid att skapa nya kontakter? Har du råd att inte göra det? De flesta som hittar ett nytt jobb idag har fått information eller hjälp i sitt nätverk på ett eller annat sätt. Ditt nätverk kan också ge dig bra matrecept eller tips på pålitliga hantverkare. Det här är ett seminarium för dig som vill veta mer om hur man bygger och utvecklar sina relationer till ömsesidig nytta och nöje. Vi varvar diskussioner med praktiska övningar.

Föreläsare: Lena Hammarbäck eller Irene Risbrandt

Övriga seminarier/föreläsningar/workshops:

1.Hot och våldsproblem i arbetslivet

 • Arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Våldets psykologi
 • Säkerhetstänkande
 • Självförsvar
 • Brottshantering
 • Mobbing

Föreläsare: Lena Hammarbäck

2.Chefens verktygslåda- work-shop

Ett seminarium som är utvecklat av Lena Hammarbäck och Helene Chirgwin. Under en dag provar vi olika verktyg som chefer kan använda för att inspirera och utveckla sina arbetsgrupper

Ledare: Helene Chirgwin och/eller Lena Hammarbäck

3.Mindfulness - en väg till balans i livet

Ett inspirationsseminarium. Under ca två timmar berättar Lena Hammarbäck om mindfulness med inspirerande exempel och några enkla övningar.

4.Ledarskap

 • Vad chefen behöver veta om rehabilitering
 • Svåra samtal
 • Ledarskap för ett föränderligt arbetsliv
 • Hälsosamt ledarskap för effektivitet och arbetsglädje
 • Coachande ledarskap

Föreläsare: Lena Hammarbäck